LEGISLATÍVA


MALÝ ZDROJ          LOKÁLNY ZDROJ          ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM


Fotovoltika je dostupným riešením na zníženie nákladov za energie. Zvyšuje energetickú sebestačnosť a nezávislosť od rastúcej ceny elektriny.

Ako zdroj energie, je fotovoltické zariadenie paralelne pripojené k distribučnej sieti a jeho inštalácia si vyžaduje splnenie technických podmienok pripojenia distribútora elektriny.

Pre inštaláciu na rodinnom dome je najvhodnejšie fotovoltické zariadenie pripojiť ako Malý zdroj, pre inštaláciu na firmu využiť pripojenie v režime Lokálny zdroj. Tu sú základné informácie pre pripojenie fotovoltických systémov, samotný proces pripojenia môže byť podľa distribútora rozdielny.

 

 

icon malyzdrojMalý zdroj


Malý zdroj (MZ), je zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja energie s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW.


Právo výrobcu,

 • bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy v mieste, ktoré je identické s existujúcim odberným miestom
 • bezplatnú montáž určeného meradla, ktoré započítava vyrobenú a dodanú elektrinu medzi fázami v reálnom čase

 

Požiadavky na výrobcu a zariadenie,

 • celkový inštalovaný výkon malého zdroja nepresiahne hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na jednej fáze
 • ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5-násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby odberného miesta
 • do 5 prac. dní od uvedenie MZ do prevádzky, doručí prevádzkovateľovi príslušnej distribučnej sústavy oznámenie o prevádzke malého zdroja podľa vzoru na webe distribútora
 • uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy
 • neuplatňuje si podporu doplatkom

  Základný legislatívny rámec: Zákon č. 309/2009 Z. z. Zákon o podpore OZE , Zákon č. 251/2012 Z. z. – Zákon o energetike

Takto nainštalované a prevádzkované fotovoltické zariadenie, bez výkupnej ceny a doplatku, ale s využitím príspevku z projektu Zelená domácnostiam je vhodným riešením pre domácnosť. Vyrobená elektrina slúži na vlastnú spotrebu, nejedná sa o podnikanie v energetike, čo znižuje administratívnu náročnosť.

Cieľom je maximálna miera využitia vyrobenej elektriny čo si vyžaduje efektívne riadenie jej spotreby.

 

icon lokalnyzdrojLokálny zdroj


Lokálny zdroj (LZ), je zariadenie na výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov ktoré vyrába elektrinu na pokrytie spotreby odberného miesta a ktorého celkový výkon je do 500 kWp, najviac však do výšky rezervovanej kapacity odberného miesta.


Právo výrobcu,

 • bezplatné pripojenie LZ do distribučnej siete v odovzdávacom mieste identickom s odberným miestom
 • bezplatnú výmenu určeného meradla za meradlo, ktoré zaznamenáva odobraté a dodané množstvo elektriny do distribučnej sústavy
 • prednostné pripojenie do distribučnej sústavy vrátane prednostného pripojenia pred zariadeniami na výrobu elektriny

Požiadavky na výrobcu a zariadenie,

 • uzatvoriť zmluvu o pripojení lokálneho zdroja s prevádzkovateľom príslušnej DS
 • spĺňať obchodné a technické podmienky pripojenia lokálneho zdroja do distribučnej sústavy
 • doručiť úplné oznámenie o prevádzke lokálneho zdroja prevádzkovateľovi distribučnej sústavy
 • akceptovaný prebytok vyrobenej elektriny do DS je max. 10 % z inštalovaného výkonu v najviac dvoch po sebe idúcich štvrťhodinách sa nepovažuje za neoprávnené dodávanie elektriny do sústavy
 • pri prekročenie dodávky, má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo odpojiť lokálny zdroj od distribučnej sústavy bez nároku na náhradu škody
 • žiadať úrad o vydanie potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji
 • výrobca je oslobodený od platby TPS nie však od TSS a spotrebnej dane.

Základný legislatívny rámec: Zákon č. 309/2009 Z. z. Zákon o podpore OZE , Zákon č. 251/2012 Z. z. – Zákon o energetike

Lokálny zdroj je riešením inštalácie fotovoltických zariadení pre podnikateľská sféru s max. výkonom do 500kW. Vyrobená elektrina slúži na vlastnú spotrebu, znižuje odber zo siete a zlepšuje celkovú ekonomiku spoločnosti.

 

Zelená domácnostiam


Projekt Zelená domácnostiam, realizovaný SIEA a financovaný prevažne z fondov EU bol ukončený v 2018. Od spustenia v 2015 bolo realizovaných celkom 18 502 zariadení v sume 41 miliónov. Inštalovaných bolo 3 673 fotovoltických systémov.


logo zelenadomacnostiamV súčasnosti , január 2019, prebieha príprava nového projekt Zelená domácnostiam II.

V rámci tohto projektu plánovaného do konca roka 2023 by mali slovenské domácnosti získať príspevky na inštaláciu zariadení využívajúce OZE sumu 43 miliónov EUR.

Podmienky podpory: https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podmienky-podpory/

Harmonogram pre rok 2019: https://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/harmonogram/


 legislativa